Groen Stadshagen Dieren Spelen Natuur Natuur Bloemen Babies buiten Samen vissen

Corona

Op deze corona pagina informeren wij u over maatregelen die vanuit de overheid worden genomen om verdere besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Ingrijpende maatregelen voor alle vormen van kinderopvang zijn daarbij essentieel.

<<English version>>
Coronavirus update vrijdag 20 maart: Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug
Vandaag kwam het zo verlangde nieuws: 
De ouders die hun kind(eren) vanwege de Coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Dat melden staatssecretaris van Toeslagen en Douane Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark. De brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen tekenden vandaag een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen.

Voor recht op de kinderopvangtoeslag betalen ouders een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. Het kabinet wil er zorg voor dragen dat de kinderopvangorganisaties noodopvang kunnen bieden van kwaliteit. Het is onwenselijk om ouders de kosten van een eigen bijdrage voor de kinderopvang te laten betalen terwijl ze daar geen gebruik van maken. Alle ouders worden gecompenseerd. Aan gebruik van de noodopvang voor kinderen van mensen in cruciale beroepen zijn geen kosten verbonden. Tamara van Ark: “We willen de kinderopvanglocaties in staat stellen goede noodopvang te verzorgen voor ouders die nu aan het werk zijn in vitale sectoren. Ik ben trots op hoe de sector dat op dit moment oppakt. Als de rekeningen niet betaald worden dan lopen we het risico dat opvanglocaties in gevaar komen en in het ergste geval moeten sluiten. Ook voor de lange termijn zou dit zeer onwenselijk zijn. Dat willen we met deze compensatie voorkomen.”

Oplossing
De Belastingdienst maakt de eigen bijdragen van ouders aan de 3500 kinderopvangorganisaties over. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden. Alexandra van Huffelen: “Het is goed dat ouders nu duidelijkheid krijgen. Zij kunnen hun kinderopvangplek gewoon behouden, ook als de kinderen tijdelijk niet naar de kinderopvang gaan. Samen met de sector zorgt de belastingdienst dat ouders gecompenseerd worden voor de teveel betaalde eigen bijdrage. Ik hoop dat dit de ouders rust geeft, in deze moeilijke tijd.”
De Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, de Belastingdienst/Toeslagen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hebben de handen ineengeslagen. Met deze regeling worden de kosten voor de ouders gecompenseerd en kunnen de kinderopvangorganisaties overeind blijven. Ouders kunnen met een gerust hart door blijven betalen en worden hierdoor niet financieel benadeeld. Het recht op kinderopvangtoeslag blijft hiermee doorlopen. Ook blijft de vertrouwde plek voor de kinderen op de kinderopvanglocatie behouden voor wanneer de reguliere situatie terugkeert.

Cruciale beroepen
Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is. Vanaf maandag stond de kinderopvang meteen klaar om alle kinderen op te vangen van één of twee ouders met een cruciaal beroep. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, en het niet lukt zelf de kinderen op te vangen, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is dus geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Hierdoor kunnen de ouders die nu cruciaal zijn in de zorg, het onderwijs en op andere plekken aan het werk blijven.

Coronavirus update woensdag 18 maart
Beste ouder(s), verzorger(s),
Namens de samenwerkende organisatie Brancheorganisatie Kinderopvang, Boink en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang mailen we u deze brief .
https://www.boink.info/artikelen/nieuws/openbaar/2020/brief-voor-ouders-zorgen-omtrent-kosten-kinderopvang-coronacrisisSinds maandag 16 maart is de kinderopvang gesloten voor reguliere opvang. Deze maatregel treft veel ouders. Veel ouders met kinderen in de kinderopvang hebben vragen. In deze brief lichten we een aantal zaken toe.

Het belang
Het is van groot belang dat de kinderopvang in staat wordt gesteld om kinderen van ouders met een cruciaal beroep opvang te bieden. Ook moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt. Om zaken op korte termijn zo goed mogelijk te laten verlopen is het dringend verzoek om de gehele factuur van de opvang (dus ook uw eigen bijdrage) gewoon te betalen. Daarmee behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en blijft ook uw plek behouden als de kinderopvang weer regulier open gaat.

Compensatie voor ouders
Veel kinderen zijn nu thuis terwijl ze normaal naar de opvang zouden gaan. Uw kosten lopen door, misschien maakt u zich daarover zorgen. We begrijpen uw zorg. Wij gaan er als branchepartijen (Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) vanuit dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op korte termijn gaat aangeven hoe zij de eigen bijdrage van ouders in zijn geheel, achteraf gaat compenseren. We waarderen het zeer dat u ons in deze moeilijke tijden helpt, zodat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen. Als drie partijen ontwikkelen we voorstellen voor de wijze waarop dit kan worden georganiseerd en zijn zeer bereid mee te werken aan een oplossing. We zijn hierover permanent in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de verantwoordelijk staatssecretaris.

Cruciale beroepen
Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen zoals de zorg, politie, openbaar vervoer, brandweer, onderwijs en kinderopvang (zie voor het volledige overzicht van cruciale beroepen https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen), is er wel kinderopvang beschikbaar. Heeft één ouder een cruciaal beroep, dan is het verzoek om te kijken of u zelf de opvang kunt regelen. Lukt dat niet dan kunt u altijd een beroep doen op de kinderopvang of school. Aan meer dan regulier gebruik van de kinderopvang zijn geen kosten verbonden voor ouders.
De huidige noodopvang geldt voor de periode tot en met 6 april. We blijven u informeren over de oplossingen waar we aan werken zodat u weet waar u aan toe bent. 

Vragen en antwoorden
Heeft u vragen kijk dan op:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang
www.boink.info/coronavirus-kinderopvang
www.kinderopvang.nl/dossiers/dossier?dossierid=4352540672&title=Coronavirus
www.maatschappelijkekinderopvang.nl/corona-virus-kinderopvang.


Kunt u het antwoord op uw vraag daar niet vinden dan kunt u contact opnemen met 't Werkel: 038-2040389.
Vriendelijke groet,
Felix Rottenberg, voorzitter Brancheorganisatie Kinderopvang
Monique Vreeman, voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
Gjalt Jellesma, voorzitter Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang

Namens 't Werkel

Coronavirus update dinsdag 17 maart

Maandag hebben wij met u gecommuniceerd wanneer u gebruik mag maken van noodopvang. Vandaag deelt de brancheorganisatie Kinderopvang de volgende tekst om het extra duidelijk te maken voor ouders en verzorgers:

Wanneer mag ik mijn kind naar de nood(kinder)opvang brengen? <FAQ ministerie over nieuwe maatregelen>
De opvang die nu geboden wordt op scholen en kinderopvang (zonder extra kosten voor ouders), is noodopvang. De noodopvang is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in cruciale beroepsgcruciale beroepsgroepenroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen. Mensen in deze beroepsgroepen moeten in eerste instantie zelf een oplossing voor opvang zoeken. Zodat hun kinderen niet naar opvang of school hoeven te gaan. En de kabinetsmaatregelen van 15 maart zoveel mogelijk effect hebben.

De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Het blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn.

Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodkinderopvang. Zij moeten thuis blijven. Lukt het niet om opvang te regelen, en werkt u niet in een cruciaal beroep of in de vitale infrastructuur? Ga dan met de werkgever in gesprek over een oplossing.


Coronavirus update maandag 16 maart 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een FAQ opgesteld met veelgestelde vragen na de aankondiging van nieuwe maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus. Hier vindt u de gehele FAQ >>>

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang? Ja, dus:
  • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
  • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.
  • U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.
De Brancheorganisatie Kinderopvang is op dit moment in gesprek met het ministerie van SZW om te bekijken hoe ouders mogelijk gecompenseerd kunnen worden voor de eigen bijdrage die zij betalen voor kinderopvang.

Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep? Een overzicht van cruciale beroepsgroepen, vindt u hier.

Een andere veel gestelde vraag is wanneer u gebruik mag maken van de noodopvang. Belangrijk is dat u zich realiseert waarom de Overheid de maatregel heeft genomen om het onderwijs en kinderopvang te sluiten.  Als u in aanmerking komt voor noodopvang dan kunt uw kind hiervoor aanmelden via 't Werkel: 038-2040389.
Update zondag 15 maart maatregelen omtrent het coronavirus  <<english version>>


Beste ouder(s),verzorger(s),

U heeft ongetwijfeld het nieuws gehoord over de nieuwe maatregelen rondom het Coronavirus. De basisscholen en kinderopvang gaan dicht tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat de opvanglocatie waar uw kind(eren) naar toe gaat(gaan) per
direct dicht gaat en u uw kind(eren) vanaf 16 maart 2020 niet naar de opvang kunt brengen.

Noodopvang
We bieden (extra)opvang voor
de ouders waarop een beroep wordt gedaan om te blijven werken. We zien het als onze maatschappelijke taak om die ouders te blijven ondersteunen en de maatschappij niet verder te ontwrichten doordat essentiële diensten gaan uitvallen vanwege het niet hebben van opvang.

Voorwaarden voor de noodopvang:
  • U kind(eren) hebben geen verschijnselen zoals; neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts.
  • U heeft geen andere mogelijkheden om uw kind(eren) op te vangen.
  • U werkt in een van de vitale beroepen(deze lijst wordt door het kabinet vastgesteld) waarbij een beroep op u wordt gedaan om te blijven werken.

 Wij gaan ervan uit dat u verantwoordelijk omgaat met het bepalen van uw eigen

Locaties noodopvang
Het openen van een noodlocatie kan alleen op basis van beschikbaarheid personeel. Hiervoor gaan wij ons maximaal inzetten. Indien uw locatie geen noodopvang biedt, kunt u terecht bij een andere locatie.
Regio Zwolle/Heerde Noodopvang Telefoon Adres Plaats
't Werkel eigen locatie 038-2040388 Dijkgraafhof 1 Zwolle
't Werkel Heerde eigen locatie 038-2040388 Beatrixweg 30 Heerde

Aanmelden
Wanneer u uw kind wil aanmelden voor noodopvang kunt u ons bellen op telefoonnummer 038-2040389.

Kosten opvang
Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang? Ja, dus:
  • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
  • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.
  • U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.
De Brancheorganisatie Kinderopvang is op dit moment in gesprek met het ministerie van SZW om te bekijken hoe ouders mogelijk gecompenseerd kunnen worden voor de eigen bijdrage die zij betalen voor kinderopvang.

De impact op onze samenleving van alle maatregelen is enorm. We vragen begrip voor onze situatie en doen ons uiterste best u te helpen waar nodig. Voor de laatste stand van zaken rondom noodlocaties houden wij u op de hoogte op deze webpagina.

Met vriendelijke groeten,
Team 't Werkel