Groen Stadshagen Dieren Spelen Natuur Natuur Bloemen Babies buiten Samen vissen

Corona

Op deze corona pagina informeren wij u over maatregelen die vanuit de overheid worden genomen om verdere besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Ingrijpende maatregelen voor alle vormen van kinderopvang zijn daarbij essentieel. Heeft u vragen dan zijn wij er voor u: 038-2040389.

Protocollen COVID-19

Corona update 2 november: update thuisblijfregels
Het protocol kinderopvang is geüpdatet wat betreft thuisblijfregels voor het kind als er iemand in het huishouden van het kind gezondheidsklachten heeft. Bekijk welke regels er gelden wanneer een huisgenoot van een kind of pm'er/gastouder positief is getest op COVID-19. Onderstaande regels zijn aangepast cq. toegevoegd aan het protocol.

Thuisblijfregels kinderen
Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. Kinderen moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er
sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten). Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten kinderen in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie (zonder risicocontact met huisgenoten) is mogelijk, dan mogen alle overige huisgenoten (dus ook kinderen) na 10 dagen quarantaine weer naar
buiten/opvang/school/werk mits ze geen klachten hebben ontwikkeld. Bron: Kinderopvangtotaal Tevens leest u hier de thuisblijfregels voor pedagogisch medewerkers.

Corona update 14-10-2020


ONDERWERP: Openstelling kinderopvang vanaf 8 juni

Corona update woensdag 6 mei: Vergoeding eigen bijdrage ouders na 11 mei

#BKinactie
Vergoeding tot maximum uurtarief
De Rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor kinderdagopvang (0-4 jaar), bso en gastouderopvang tot het maximum uurtarief ook na 11 mei vergoeden aan ouders. De vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling voortduurt.

KDV en gastouderopvang
De vergoeding van de eigen bijdrage van ouders boven het maximaal uurtarief voor kinderdagopvang en gastouderopvang vervalt. De opvang gaat immers in zijn geheel weer open.

BSO
In principe vervalt deze boven-fiscale vergoeding ook voor ouders met kinderen in de bso. Voor de bso geldt echter dat de maatregelen van de overheid ertoe leiden dat ouders mogelijk minder gebruik kunnen maken van de opvang. In die gevallen waar de ouder geen passend aanbod kan
worden gedaan kan de ondernemer - op verzoek van de ouder - besluiten de eigen bijdrage van ouders boven het maximale uurtarief terug te betalen.
https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?n...
https://www.kinderopvangtotaal.nl/compensatie-oude...

Corona update woensdag 22 april: Brief Uitwerking CompensatieregelingCorona update dinsdag 21 april: Basisscholen en Kinderopvang gaan aangepast open.

Nieuwsbericht | 21-04-2020 | 19:59 Bron: Rijksoverheid.nl
Basisscholen en de kinderopvang gaan vanaf 11 mei open op een aangepaste manier. Leerlingen krijgen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk. De dagopvang voor 0-4 jarigen gaat volledig open. Dat geldt ook voor de gastouderopvang voor 0-12 jarigen. De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. De overheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders. Leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer alle dagen naar school.

Dat heeft het kabinet besloten op basis van adviezen van deskundigen, zoals medisch specialisten en virologen. Dankzij de voorzichtige positieve ontwikkeling van het virus ontstaat er ruimte binnen de huidige maatregelen om het onderwijs stapsgewijs op te starten.

Leerlingen terug naar school
Het stapsgewijs openen van de scholen helpt om weer onderwijs te geven in de klas. Zodat alle kinderen weer volwaardig onderwijs krijgen. Ook helpt het om kwetsbare kinderen beter in beeld te krijgen. Daarnaast vermindert dat voor een deel de druk bij ouders, waardoor zij meer ruimte krijgen om beter (thuis) te werken. Het is aan scholen zelf hoe ze vanaf 11 mei het onderwijs op hun school invullen, waarbij wordt uitgegaan van hele dagen onderwijs. Scholen en BSO’s kijken met elkaar hoe de aansluiting tussen school en BSO zo goed mogelijk gerealiseerd kan worden.

Gezondheidsrisico’s beperkt
Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden onderling en ten opzichte van volwassenen alleen wanneer mogelijk. Ouders en leerkrachten moeten onderling wel afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, blijven van kracht. Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde onderliggende aandoeningen) komen niet naar school. De effecten van het openen van de kinderopvang en scholen worden nauwkeurig gemonitord. Pedagogische medewerkers en leraren krijgen als zij klachten hebben, net als in de zorg, de mogelijkheid om zich laagdrempelig te laten testen op het virus.

Voorbereidingstijd voor scholen
Het kabinet kiest er bewust voor om basisscholen en de kinderopvang op 11 mei te openen, zodat de scholen en de kinderopvangsector voldoende voorbereidingstijd hebben. Scholen krijgen van de PO-raad en de vakbonden informatie over de protocollen die op basis van de richtlijnen van het RIVM zijn opgesteld. Momenteel ontwikkelen branchepartijen samen met het ministerie van SZW een protocol voor de kinderopvang.

Noodopvang als kinderopvang en scholen weer open zijn
Voor wat betreft de noodopvang na 11 mei voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen geldt dat deze doorloopt. Dit betekent dat scholen gedurende schooltijd verantwoordelijk zijn voor de opvang van kinderen van vier jaar en ouder die tot deze groepen behoren voor de dagen dat zij niet naar school kunnen. Voor en na school kunnen deze kinderen net zoals nu bij de kinderopvang terecht. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het realiseren van noodopvang in avond, nacht en weekend.

Corona update vrijdag 17 april: Ouders krijgen eigen bijdrage kinderopvang nog deze zomer vergoed.
Bron: kinderopvangtotaal
Ouders die de eigen bijdrage voor de kinderopvang hebben doorbetaald tijdens de sluiting van de reguliere kinderopvang, krijgen die in juni, uiterlijk juli, vergoed. Dat maken staatssecretaris Van Ark (SZW) en staatssecretaris Van Huffelen
(Financiën) bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet trekt hier 175 miljoen euro voor uit. De Rijksoverheid wil zo snel mogelijk zo veel mogelijk gezinnen en de sector helpen en daarom is gekozen om de eigen bijdrage te vergoeden op basis van de gegevens die bekend
zijn bij de Belastingdienst op 6 april.

570.000 huishoudens
De Belastingdienst/Toeslagen geeft de hoogte van het bedrag en betaalgegevens door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB keert het bedrag rechtstreeks uit aan de ouders en stuurt hen een brief met een berekening van de vergoeding. Het gaat om circa 570.000 huishoudens. Ouders hoeven de vergoeding van de eigen bijdrage niet zelf aan te vragen, maar krijgen het automatisch op hun rekening gestort.

Corona-maatregelen
De vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang heeft betrekking op de Corona-maatregelen van het kabinet voor de periode 16 maart tot en met 28 april. Bij verlenging van de kabinetsmaatregelen rondom corona en het sluiten van de reguliere kinderopvang zal de eenmalige uitkering betrekking hebben op een langere periode. Dan kan het iets langer duren voordat de vergoeding wordt uitbetaald.

Ondersteunen kinderopvangsector
Alexandra Van Huffelen: ‘Ik ben blij dat het voor ouders nu duidelijk is wanneer zij hun betaalde eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoed krijgen. Samen met de Sociale Verzekeringsbank gaat de Belastingdienst/Toeslagen hard aan het werk zodat ouders het bedrag snel ontvangen. Met deze mooie regeling ondersteunen we de kinderopvangsector en houden we deze belangrijke voorziening voor Nederland ook in deze moeilijke tijd op de been.’

Eenvoudige regeling
Om de vergoeding zo snel mogelijk uit te kunnen betalen aan ouders, is gekozen voor een eenvoudige regeling op basis van beschikbare gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen. Zo hoeven ouders geen formulieren in te vullen of  parte aanvragen te doen. Om aan te sluiten op de meest actuele gegevens tijdens de sluitingsperiode is gekozen voor de peildatum 6 april. Ouders krijgen de eigen bijdrage vergoed op basis van de gegevens over het aantal kinderen, het aantal opvanguren en het verzamelinkomen die op dat moment bekend waren bij de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft dit totaalbedrag per huishouden door aan de SVB en die keert vervolgens het bedrag in de maand juni, uiterlijk juli, rechtstreeks aan de ouders uit.

Afwijkingen mogelijk
Omdat de betalingen gebaseerd zijn op de beschikbare gegevens op de peildatum, kan het zijn dat er sprake is van verschillen tussen de vergoeding en de daadwerkelijk betaalde eigen bijdrage. Dit kan er zowel toe leiden dat de vergoeding iets hoger ligt dan de werkelijke bijdrage of iets lager. De beide staatssecretarissen vragen begrip voor afwijkingen in de uiteindelijke betaling. Het kan namelijk zo zijn dat ouders bepaalde wijzigingen, zoals meer uren opvang of een extra kind op de opvang nog niet voor de peildatum hadden doorgegeven. Dit kan mogelijk leiden tot een verschil in wat ouders betaald hebben aan eigen bijdrage en wat ouders straks ontvangen. Bij grote verschillen is er de mogelijkheid om een herziening aan te vragen of van de bezwaar- en beroepsprocedure gebruik te maken.

Van Ark

Tamara van Ark: ‘Ik realiseer me dat we veel van ouders vragen om door te betalen ook al maken ze vaak geen gebruik van de kinderopvang. Het gaat er in de eerste plaats om dat kinderen straks weer terug kunnen gaan naar hun vertrouwde plekken. Daarnaast maken we hierdoor de noodopvang mogelijk. Met deze regeling willen we ouders zo snel mogelijk hun vergoeding geven. Waar uit eerdere gesprekken met de sector het de meest begaanbare weg leek om de eigen bijdrage via de kinderopvangorganisaties te vergoeden, kiezen we nu de route waarbij de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs rechtstreeks wordt overgemaakt naar de ouders.

Maximum uurprijs
De Rijksoverheid vergoedt voor ouders met kinderopvangtoeslag het deel tot de wettelijk vastgelegde maximum uurprijs. Dat geldt zowel voor ouders die momenteel geen gebruik maken van de kinderopvang als ouders met een cruciaal beroep die wel gebruik maken van de noodopvang. Eerder hebben de brancheorganisaties kinderopvang in een gezamenlijke verklaring de intentie uitgesproken dat kinderopvangorganisaties die een hogere prijs vragen dan de maximum uurprijs, dit gedeelte zelf aan de ouders vergoeden.


Coronavirus update vrijdag 10 april: Brief compensatieregeling

Beste ouder(s),verzorger(s),
Vanaf het moment dat het ministerie SZW heeft aangekondigd dat er een compensatieregeling komt, wordt er door het ministerie SZW en de drie branchepartijen – BK, BMK en BOinK – hard gewerkt aan een regeling. Het oorspronkelijke idee om ouders door hun eigen kinderopvangorganisatie te laten terugbetalen heeft twee grote bezwaren. De privacy van ouders komt daarbij in het geding en de uitvoering van ruim vijfhonderderdvijftigduizend betalingen vormt voor de ruim vierduizend aanbieders wel een hele grote belasting.

Het heeft daarom voor de branchepartijen sterk de voorkeur om de compensatie van de eigen bijdrage rechtstreeks door de overheid aan de ouder uit te laten betalen. Wetgeving en het borgen van een zo foutloos mogelijke uitvoering vormt bij het ontwerpen van de regeling daarbij de grootste uitdaging. Zowel het ministerie SZW als de branchepartijen voelen de urgentie maar de complexiteit van de uitvoering vraagt nu eenmaal tijd. De regeling komt er, maar op dit moment is het nog niet mogelijk om een datum te noemen waarop de regeling kan worden bekend gemaakt.

Onze aanpak
Direct na de bekendmaking van de compensatieregeling zijn wij ons gaan voorbereiden op de uitvoering daarvan. Onze aanpak daarbij is het volgende:
1.    De kinderopvangorganisatie krijgt geen vergoeding boven de maximum uurprijs. Dit betekent dat wij de ouderbijdrage boven het maximum uurtarief zelf moeten terug betalen. Afhankelijk van de uiteindelijke compensatieregeling willen wij dit terugbetalen of verrekenen met de eerstvolgende factuur over de periode mei die u eind april ontvangt. Als eventueel de sluiting van de kinderopvang wordt verlengd nemen wij dit uiteraard mee in de verrekening/terugbetaling.
2.    Het kabinet heeft 3 miljoen rechtstreeks beschikbaar gesteld aan gemeentes voor de compensatieregeling voor ouders die gebruik maken van door gemeentes gesubsidieerde kinderopvang, denk aan de voorschool, peuteropvang, voorschoolse educatie (VVE), Sociale Medische Indicatie en de peuterspeelzaal. Elke gemeente heeft een eigen regeling. Volgende week informeren wij ouders over de uitvoering van deze compensatieregeling. Uw ouderbijdrage wordt verrekend of terugbetaald in de eerstvolgende factuur.
3.    Indien u vanwege de coronacrisis de ouderbijdrage niet geheel of gedeeltelijk kunt voorschieten kunt u contact opnemen met onze medewerkers via bovenstaand telefoonnummer. We helpen u graag verder.

We wensen u fijne paasdagen en blijf gezond.
Namens Managementteam 't Werkel


Coronavirus update vrijdag 20 maart: Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug

Vandaag kwam het zo verlangde nieuws: 
De ouders die hun kind(eren) vanwege de Coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Dat melden staatssecretaris van Toeslagen en Douane Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark. De brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen tekenden vandaag een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen.

Voor recht op de kinderopvangtoeslag betalen ouders een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. Het kabinet wil er zorg voor dragen dat de kinderopvangorganisaties noodopvang kunnen bieden van kwaliteit. Het is onwenselijk om ouders de kosten van een eigen bijdrage voor de kinderopvang te laten betalen terwijl ze daar geen gebruik van maken. Alle ouders worden gecompenseerd. Aan gebruik van de noodopvang voor kinderen van mensen in cruciale beroepen zijn geen kosten verbonden. Tamara van Ark: “We willen de kinderopvanglocaties in staat stellen goede noodopvang te verzorgen voor ouders die nu aan het werk zijn in vitale sectoren. Ik ben trots op hoe de sector dat op dit moment oppakt. Als de rekeningen niet betaald worden dan lopen we het risico dat opvanglocaties in gevaar komen en in het ergste geval moeten sluiten. Ook voor de lange termijn zou dit zeer onwenselijk zijn. Dat willen we met deze compensatie voorkomen.”

Oplossing
De Belastingdienst maakt de eigen bijdragen van ouders aan de 3500 kinderopvangorganisaties over. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden. Alexandra van Huffelen: “Het is goed dat ouders nu duidelijkheid krijgen. Zij kunnen hun kinderopvangplek gewoon behouden, ook als de kinderen tijdelijk niet naar de kinderopvang gaan. Samen met de sector zorgt de belastingdienst dat ouders gecompenseerd worden voor de teveel betaalde eigen bijdrage. Ik hoop dat dit de ouders rust geeft, in deze moeilijke tijd.”
De Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, de Belastingdienst/Toeslagen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hebben de handen ineengeslagen. Met deze regeling worden de kosten voor de ouders gecompenseerd en kunnen de kinderopvangorganisaties overeind blijven. Ouders kunnen met een gerust hart door blijven betalen en worden hierdoor niet financieel benadeeld. Het recht op kinderopvangtoeslag blijft hiermee doorlopen. Ook blijft de vertrouwde plek voor de kinderen op de kinderopvanglocatie behouden voor wanneer de reguliere situatie terugkeert.

Cruciale beroepen
Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is. Vanaf maandag stond de kinderopvang meteen klaar om alle kinderen op te vangen van één of twee ouders met een cruciaal beroep. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, en het niet lukt zelf de kinderen op te vangen, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is dus geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Hierdoor kunnen de ouders die nu cruciaal zijn in de zorg, het onderwijs en op andere plekken aan het werk blijven.


Coronavirus update woensdag 18 maart

Beste ouder(s), verzorger(s),
Namens de samenwerkende organisatie Brancheorganisatie Kinderopvang, Boink en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang mailen we u deze brief .
https://www.boink.info/artikelen/nieuws/openbaar/2020/brief-voor-ouders-zorgen-omtrent-kosten-kinderopvang-coronacrisisSinds maandag 16 maart is de kinderopvang gesloten voor reguliere opvang. Deze maatregel treft veel ouders. Veel ouders met kinderen in de kinderopvang hebben vragen. In deze brief lichten we een aantal zaken toe.

Het belang
Het is van groot belang dat de kinderopvang in staat wordt gesteld om kinderen van ouders met een cruciaal beroep opvang te bieden. Ook moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt. Om zaken op korte termijn zo goed mogelijk te laten verlopen is het dringend verzoek om de gehele factuur van de opvang (dus ook uw eigen bijdrage) gewoon te betalen. Daarmee behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en blijft ook uw plek behouden als de kinderopvang weer regulier open gaat.

Compensatie voor ouders
Veel kinderen zijn nu thuis terwijl ze normaal naar de opvang zouden gaan. Uw kosten lopen door, misschien maakt u zich daarover zorgen. We begrijpen uw zorg. Wij gaan er als branchepartijen (Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) vanuit dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op korte termijn gaat aangeven hoe zij de eigen bijdrage van ouders in zijn geheel, achteraf gaat compenseren. We waarderen het zeer dat u ons in deze moeilijke tijden helpt, zodat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen. Als drie partijen ontwikkelen we voorstellen voor de wijze waarop dit kan worden georganiseerd en zijn zeer bereid mee te werken aan een oplossing. We zijn hierover permanent in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de verantwoordelijk staatssecretaris.

Cruciale beroepen
Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen zoals de zorg, politie, openbaar vervoer, brandweer, onderwijs en kinderopvang (zie voor het volledige overzicht van cruciale beroepen https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen), is er wel kinderopvang beschikbaar. Heeft één ouder een cruciaal beroep, dan is het verzoek om te kijken of u zelf de opvang kunt regelen. Lukt dat niet dan kunt u altijd een beroep doen op de kinderopvang of school. Aan meer dan regulier gebruik van de kinderopvang zijn geen kosten verbonden voor ouders.
De huidige noodopvang geldt voor de periode tot en met 6 april. We blijven u informeren over de oplossingen waar we aan werken zodat u weet waar u aan toe bent. 

Vragen en antwoorden
Heeft u vragen kijk dan op:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang
www.boink.info/coronavirus-kinderopvang
www.kinderopvang.nl/dossiers/dossier?dossierid=4352540672&title=Coronavirus
www.maatschappelijkekinderopvang.nl/corona-virus-kinderopvang.


Kunt u het antwoord op uw vraag daar niet vinden dan kunt u contact opnemen met 't Werkel: 038-2040389.
Vriendelijke groet,
Felix Rottenberg, voorzitter Brancheorganisatie Kinderopvang
Monique Vreeman, voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
Gjalt Jellesma, voorzitter Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang

Namens 't Werkel


Coronavirus update dinsdag 17 maart


Maandag hebben wij met u gecommuniceerd wanneer u gebruik mag maken van noodopvang. Vandaag deelt de brancheorganisatie Kinderopvang de volgende tekst om het extra duidelijk te maken voor ouders en verzorgers:

Wanneer mag ik mijn kind naar de nood(kinder)opvang brengen? <FAQ ministerie over nieuwe maatregelen>
De opvang die nu geboden wordt op scholen en kinderopvang (zonder extra kosten voor ouders), is noodopvang. De noodopvang is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in cruciale beroepsgcruciale beroepsgroepenroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen. Mensen in deze beroepsgroepen moeten in eerste instantie zelf een oplossing voor opvang zoeken. Zodat hun kinderen niet naar opvang of school hoeven te gaan. En de kabinetsmaatregelen van 15 maart zoveel mogelijk effect hebben.

De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Het blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn.

Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodkinderopvang. Zij moeten thuis blijven. Lukt het niet om opvang te regelen, en werkt u niet in een cruciaal beroep of in de vitale infrastructuur? Ga dan met de werkgever in gesprek over een oplossing.


Coronavirus update maandag 16 maart 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een FAQ opgesteld met veelgestelde vragen na de aankondiging van nieuwe maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus. Hier vindt u de gehele FAQ >>>

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang? Ja, dus:
  • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
  • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.
  • U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.
De Brancheorganisatie Kinderopvang is op dit moment in gesprek met het ministerie van SZW om te bekijken hoe ouders mogelijk gecompenseerd kunnen worden voor de eigen bijdrage die zij betalen voor kinderopvang.

Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep? Een overzicht van cruciale beroepsgroepen, vindt u hier.

Een andere veel gestelde vraag is wanneer u gebruik mag maken van de noodopvang. Belangrijk is dat u zich realiseert waarom de Overheid de maatregel heeft genomen om het onderwijs en kinderopvang te sluiten.  Als u in aanmerking komt voor noodopvang dan kunt uw kind hiervoor aanmelden via 't Werkel: 038-2040389.
 
Update zondag 15 maart maatregelen omtrent het coronavirus 


Beste ouder(s),verzorger(s),

U heeft ongetwijfeld het nieuws gehoord over de nieuwe maatregelen rondom het Coronavirus. De basisscholen en kinderopvang gaan dicht tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat de opvanglocatie waar uw kind(eren) naar toe gaat(gaan) per
direct dicht gaat en u uw kind(eren) vanaf 16 maart 2020 niet naar de opvang kunt brengen.

Noodopvang
We bieden (extra)opvang voor
de ouders waarop een beroep wordt gedaan om te blijven werken. We zien het als onze maatschappelijke taak om die ouders te blijven ondersteunen en de maatschappij niet verder te ontwrichten doordat essentiële diensten gaan uitvallen vanwege het niet hebben van opvang.

Voorwaarden voor de noodopvang:
  • U kind(eren) hebben geen verschijnselen zoals; neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts.
  • U heeft geen andere mogelijkheden om uw kind(eren) op te vangen.
  • U werkt in een van de vitale beroepen(deze lijst wordt door het kabinet vastgesteld) waarbij een beroep op u wordt gedaan om te blijven werken.

 Wij gaan ervan uit dat u verantwoordelijk omgaat met het bepalen van uw eigen

Locaties noodopvang
Het openen van een noodlocatie kan alleen op basis van beschikbaarheid personeel. Hiervoor gaan wij ons maximaal inzetten. Indien uw locatie geen noodopvang biedt, kunt u terecht bij een andere locatie.
Regio Zwolle/Heerde Noodopvang Telefoon Adres Plaats
't Werkel eigen locatie 038-2040388 Dijkgraafhof 1 Zwolle
't Werkel Heerde eigen locatie 038-2040388 Beatrixweg 30 Heerde

Aanmelden
Wanneer u uw kind wil aanmelden voor noodopvang kunt u ons bellen op telefoonnummer 038-2040389.

Kosten opvang
Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang? Ja, dus:
  • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
  • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.
  • U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.
De Brancheorganisatie Kinderopvang is op dit moment in gesprek met het ministerie van SZW om te bekijken hoe ouders mogelijk gecompenseerd kunnen worden voor de eigen bijdrage die zij betalen voor kinderopvang.

De impact op onze samenleving van alle maatregelen is enorm. We vragen begrip voor onze situatie en doen ons uiterste best u te helpen waar nodig. Voor de laatste stand van zaken rondom noodlocaties houden wij u op de hoogte op deze webpagina.

Met vriendelijke groeten,
Team 't Werkel